M.Sevnur ERKAN
                                                                           Yazı İşleri Müdürü
 
 
 
 
İSAY2 Galeri  
                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                                                                        
İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
Valilik ve Kaymakamlık Büroları’nın kuruluşu, bu bürolarda görevli personelin statüsü, görev, yetki ve sorumlulukları; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine dair 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği”  ile belirlenmiştir.
 
Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Mülki İdare bölümü içinde hizmet gören ve “Kaymakam’a doğrudan bağlı” olarak çalışan merkezi idarenin İlçe kademesindeki birimidir.
 
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünde hizmetler “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’’ çerçevesinde Yazı İşleri Müdürlüğü Bünyesinde oluşturulan Yazı İşleri Müdürlüğü İşlemler Bürosu Şefliklerince yürütmektedir.
 
Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı; Yazı İşleri, Özel Kalem, İdare Kurulu, Mahalli İdareler, Basın Halkla ilişkiler, Hukuk İşleri, İl Planlama ve Koordinasyon, Tüketici Hakem Heyeti, İyi Yönetimin Geliştirilmesi, Etik, İnsan Hakları, Bilgi Edinme ve AB Projeler Büroları ile İlçemizde Kuruluşu bulunmayan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hizmetleri yürütülmektedir.
 
Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğü Kadrosunda, 1 Müdür 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1. Bilgisayar İşletmeni, 1. Şöför, 1 Hizmetli kadrosu mevcut olup, hizmetli kadrosu boştur. 
 
 
İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 
    ÖZEL KALEM BÜROSU:
1.     Haberleşme,
2.     Protokol, ağırlama ve kabuller,
3.     Toplantı takipleri.
 
    YAZI İŞLERİ BÜROSU:
1.     Evrak havale ve dağıtımı,
2.     Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı,
3.     Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT, özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri.
4.     Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet),
5.     Vakıflarla İlişkiler,
6.     Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri.
7.     Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri.
8.     Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma.
9.     Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler.
10.   Köy Hizmetleri Müdürlüğü İşlemleri,
11.   Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri,
12.   Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri,
13.   Kültür Bakanlığı - Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu.
14.   Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi,
15.   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri,
16.   Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri,
17.   Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler.
18.   İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.
19.   Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlamalar,
20.   Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler.
21.   Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler.
22.   Sıkıyönetim / olağanüstü hal iş / işlemleri
23.   Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler)
 
     DERNEKLER BÜROSU:
     Derneklerle ilgili (lokal ve Denetim) işleri.
 
     İNSAN HAKLARI KURULU:
     İnsan Hakları İlçe Kurulu Faaliyetleri, Denetimleri.
 
     HUKUK İŞLERİ  BÜROSU:
     1. İdari yargıya başvurma işleri. 
     2. Valilik-Konsolosluk ilişkileri, imza ve tasdik işlemleri.
     3. Şefliğin teftiş ve denetimi ile ilgili işlemler.
 
     İDARE KURULU BÜROSU:
1.     İl İdare Kurulu karar ve işlemleri (Muhtaçlık, Askerlik Kararları vb.)
2.     Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ile ilgili iş ve işlemler.
3.     Nüfus ve askerlik para cezaları.
4.     İmar iş ve işlemleri,
5.     Disiplin kurulu karar iş ve işlemleri.
6.     1609 sayılı kanun (Atatürk aleyhine işlenen suçlar) ile ilgili yazışmalar.
7.     Görevden uzaklaştırma işlemleri.
8.     Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar.
9.     Muhtaçlık ve bakım belgeleri.
10.   Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri.
11.   Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemler.
12.   Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme.
 
     MAHALLİ İDARELER BÜROSU:
1.     Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili vesayet iş ve işlemleri.
2.     Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
3.     Özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
4.     Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
5.     Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
6.     Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri.
7.     Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler.
 
    BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU:
    1. Halkla İlişkiler. TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkiler, basın toplantıları. 
    2. Valiliğe elden getirilen her nevi dilekçenin kabulü, 8. madde gereğince imza yetkisi verilen görevlilerin imzasına hazırlama işleri.
    3. Basın kartı ve resmi ilan işleri.
 
    PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU:
1.     Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması.
2.     Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması.
3.     İl koordinasyon Kurulu çalışmaları.
4.     İdare şube başkanları toplantıları.
5.     Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim.
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C AĞLI KAYMAKAMLIĞI RESMİ WEB SİTESİDİR