Nuri GÜL 
Özel İdare Müdürü
 
 
 
İLÇE ÖZEL İDARESİNİN GÖREVLERİ:
 
TANIM : İlçe Özel İdare Müdürlüğü 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile Kurulan İl Özel İdaresinin İlçelerdeki temsilcisidir. İlçe Özel İdaresinin başı Kaymakamdır. 

GÖREVİ : İlçe Özel İdare Müdürlüğünün görevi 5302 Sayılı Kanun ve diğer çeşitli kanunlarla verilen görev sorumlulukları bulunmaktadır.
 
GÖREV ALANI : Belediye sınırları dışında ve İlçe sınırları içersinde bulunan 13 köyü kapsamaktadır. 

KAYNAKLARI : Harç ve vergiler, cezalar, kiralar, katılım payları, şartlı - şartsız bağış ve yardımlar ve diğer çeşitli gelirler, 
 
PERSONEL, ARAÇ VE GEREÇ DURUMU : İlçe Özel İdare Müdürlüğünde 1  Müdür görev yapmaktadır. 
 
İlçe Özel İdare Mülkiyetinde, 1 Hizmet binası ve lojmanı, 1 Kaymakamlık lojmanı, 

FAALİYETLERİMİZ : İlçemiz sınırları içersinde bulunan Maden Dairesinden ruhsatlı, Mermer ve Taşocaklarının  denetim ve kontrolleri de dairemiz sorumluluğundadır.
İlçemiz sınırları içersinde mücavir alan dışında kalan her türlü konaklama ve eğlence yerlerinin denetim ve kontrolleri dairemizce yapılmaktadır.
 
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ :
5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu, 2986 ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunları, Kamulaştırma Kanunu, 222 Sayılı İlköğretim Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 167 Sayılı Yer altı Suları Kanunu, 3213 Sayılı Madenler Kanunu, 1018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu, Devlet belgeleri Yönetmeliği, Ayniyat Yönetmeliği, Sayıştay Kanunu, 657 Devlet Memurları Kanunu, ve diğer mer’i mevzuatlar çerçevesinde;
 
Mali İşler
 
1- Gelir- Gidere ilişkin tahakkuk cetvellerinin ve evraklarının hazırlanması
2-Muhasebe Yetkilisi mutemetliği iş ve işlemleri
3-Banka iş ve işlemleri
4-Kişi borçları
5-İcra işlemleri
6-Emanetler-Teminat Mektupları-Geçici Teminatlar
7-Kira, Cezalar, Ruhsatlarla ve gelire ilişkin her türlü tahsilâtların takibi ve tahsili  
8-Geri alınacak paraların tahsili
9-Şartname bedellerinin tahsili
10-Kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı takibi ve tahsili
11-4916 Sayılı Kanun uyarınca hazine arazilerinden alınacak %25 payın takibi ve tahsili
12-4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar gereğince yapılacak her türlü ihale iş ve işlemleri
13-Demirbaş malzemelerin envanterlerin hazırlanması
14-Ayniyat Yönetmeliğinde belirtilen tüm görevleri yapmak
15-İlçe Özel İdaresinin brifinginin hazırlanması ve güncellenmesi
16-Kaymakam konutlarının ihtiyaçları bakım ve onarım işleri
17-Bütçe hazırlanması (Analitik Bütçe çalışmaları uyarınca)
18-Kesin Hesaplar
19-Aylık Hesapların düzenlenmesi
20-Köy yardımları ile ilgili iş ve işlemler
21-Bilgi edinme
22-İstatistik iş ve işlemleri
23-Ödenek takipleri
24-Takibi gereken aylık işler
25-İlçelerdeki ruhsatlarla ilgili iş ve işlemler ve görüş bildirmek
26-İ1 Özel İdare Kanun gereği ilçelerdeki cezai işlemler
27-İlçe Özel İdare bünyesindeki her türlü mali işler
28-İ1 Özel İdaresinin teşkilat şemasındaki birim müdürlükleri ile koordineli olarak ilçedeki işlemlerin takibi, kontrolü ve ilçe ile ilgili işlerin yapılması
29-İlçe Kaymakamının ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin vereceği işler
30-Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile ilgili iş ve işlemler
31-Diğer görevler.
Köye Yönelik Hizmetler

l-Köy yerleşim yerleri ile ilgili işlemler
2-Yol, İçme suyu ve kanalizasyon işleri
3-Gölet, yer altı, yer üstü, sulama, toprak koruma, havza ıslahı iş ve işlemleri
4-İçme suyu yapım ve onarım işleri
5-Limit ve Teknik Yardım Proje Uygulamaları bakım ve onarımlar
6-Kanalizasyon atık ve doğal arıtma tesisleri
7-İçme suyu sondaj işlemlerinin takibi ve koordinasyonu
8-Köprü, menfez ve sanat yapıları yapımı bakım onarım işleri
9-Tesviyeli yol ve stabilize yol yapım işleri
10-Asfalt yapım işlerinin takibi ve koordinasyonu
11-Kırsal alan trafik işleri
12-Karla mücadele çalışmaları
13-İlçelerdeki iş makinelerinin ve taşıtların takibi, arazi kontrol işleri ve koordinasyonu
14-Akaryakıt, Ayniyat, Ambar İşleri
15-İ1 Özel İdaresinin teşkilat şemasındaki birim müdürlükleri ile koordineli olarak ilçedeki işlemlerin takibi, kontrolü ve ilçe ile ilgili işlerin yapılması
16-Diğer görevler
 
1- İlçe Özel İdare Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazların tapu, sicil, inşaat, kiralama, intifa, tahsis, devir, takas, kamulaştırma işlemleri ile Hizmet Binalarımız ve Lojmanlarla İdaremizin yaptırdığı sosyal ve kültürel amaçlı inşaatların yapımı bakım işleri ;
 
a- Kamulaştırma iş ve işlemleri,
b- Gayrimenkullerin tapularının alınması ve sicillerinin tutulması,
c- İdaremiz bünyesinde yaptırılan onarım işleri,
d- İş yerlerimizin kiralama, zeyil iş ve işlemleri,
e- Lojman tahsisi ile ilgili işler,
f- Kiraların tahsilat takip işleri,
g- Emlak beyannamelerinin tanzim ve takibi,
h- Sağlık Ocaklarının inşaatı ile ilgili iş ve işlemler
 
2- İl Özel İdaresi hizmetleri kapsamında İlçe Özel İdare Müdürlüklerince yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için;
 
a- Bütçe ödeneklerini takip etmek,
b- Sarf evrakları hazırlamak,
c- Ödeneklerin tenkis işlemlerini takip ekmek,
d-Yıl sonu bakiye ödeneklerin devir işlemlerini yapmak,
e- Köylere yardım taleplerinin Makam onayı alınarak İl Özel İdaresine sunmak,
f- Kamu yararına çalışan derneklere yardım yapmak,
g- E-Devlet ve Yerel Net Projelerinin Programlarının internetten bilgi girişlerini yapmak
h- İdaremizin ihale ilanları ve sonuçlarını bilgisayara girmek.
 
3- İlimiz Özel İdaresi Genel Sekreterliğince; Sıhhi ve Gayri Sıhhi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmesi (kum-çakıl ocağı, değirmen, su ürünlerinin kiraya verilmesi vb.) ile ilgili işlemler;
 
a- Kum-çakıl ocaklarına ruhsat verme iş ve işlemleri,
b- Maden işletmelerine ruhsat verme iş ve işlemleri,
c- Belediyi sınırları dışındaki bölgelerde açılacak olan sıhhi ve gayri sıhhi müesseselere ruhsat verme iş ve işlemleri.
 
4- İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmetleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gelir tahsisi ve ödenek durumunu takip etmek ile giderlerinin bütçe ödenekleri dâhilinde harcama belgelerine göre ödemeleri yapmak;

a- Hakedişlerin kontrolü ve ödemeleri,
c- Ödenek takibi ve kontrolü,
d- Geçici ve kesin teminatın kabulü ve çözülmesi,
f- Personel maaşları ve diğer özlük haklarının ödemeleri,
g- Muhtar maaşlarını yapmak,
h- Gelir tahsilatı,
ı- Yevmiye defterini hazırlamak, mizan çıkarmak, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Muhasebe Müdürlüğüne göndermek.
 
5- Ödenekler çerçevesinde birimlerde ihtiyaç duyulan araç-gereç, malzeme, ekipman ve hizmetin alınmasını planlamak, organize etmek, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek;
 
a- Hizmet Taşıtlarının bakım, onarım, akaryakıt, yedek parça muayene ve idame işleri ile zorunlu trafik sigorta poliçelerinin takibi,
b- Avans ve kredi mutemetliği,
c- Kurum içi mal, malzeme ve hizmet alımları ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve işin niteliğine göre ihale komisyonu kurmak, ihale yapmak ve ihale sonrası işlerin takibi,
d- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlköğretim Okulları, Kaymakamlık lojmanının yakacak, kırtasiye alım ve matbu evrak basım işlerini yapmak,
e-Telefon, elektrik, su faturalarının takibi ve ödenmesi,
f- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, İlköğretim Okullarının, Kaymakamlık Lojmanının Özel İdare Hizmet Binasının büyük ve küçük onarım giderlerini yapmak,
g- Kaymakamlık Konutlarının ihtiyacı olan malzeme ve demirbaş satın alınması,
h- Büro makinelerinin bakım ve onarımı,
ı- Hibe araç ve demirbaşların iş ve işlemlerinin yapılması,
i- Ayniyat saymanlığı,
j- Kaymakamlık Makamının Protokol ve temsil ağırlama hizmetleri ile ilgili ödemeleri yapmak,
k- Hizmet Binalarımızın ve bahçelerimizin temizlik, bakım, onarım ve korunmasını sağlamak.
l- İdaremiz bünyesinde çalıştırılan geçici işçilerin özlük hakları ile ilgili işleri yapmak,
m- Kaymakamlık Makamının verdiği ek görevleri,
n- İl Özel İdare Müdürlüğünün verdiği görevleri, talimatları ve direktifleri yerine getirmek.
 
6-Özel İdare Gelir ve Giderleri: 6.1. Gelirleri:

1-İl Özel İdaresinden gönderilen nakit paralar
2-Hükümet Konağının Kiralamasından tahsil edilen gelirler
3-Özel İdare Lojmanı ile Kaymakamlık Lojmanından alınan kira gelirleri
 
6.2. Giderleri

1-Özel İdare Personel Giderleri 
2-Özel İdare hizmet alımları giderleri 
3-Kaymakam Ödeneği ile Lojman Harcamaları

PERSONEL DURUMU

GÖREVİ

KADROLU

SÖZLEŞMELİ

TOPLAM

İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.

1

-

1

TOPLAM

1

-

1

 
 

AĞLI İLÇE ÖZEL İDARESİ  İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Kale Cad. Hükümet Konağı Kat:3  AĞLI/KASTAMONU

 
İLETİŞİM
TELEFON (366) 737 13 91
FAX (366) 737 13 91
 
 
 
T.C AĞLI KAYMAKAMLIĞI RESMİ WEB SİTESİDİR