VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ
KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA            NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ                                               (EN GEÇ)
1 C ve D Tipi Mesire yerlerinin tescili 1.Müracaat yazısı 30 Gün
2.Mesire Yerleri Teklif raporu
3.Vaziyet Planı
4.Uygulama Projesi
5.Sahanın Amenajman haritasındaki Yeri
6.Sahanın Kadastro Haritasındaki Yeri
7.Sahanın Memleket Haritasındaki yeri
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
2 Mesire yeri kiralama talebi 1.Dilekçe 30 Gün
2.Talep Sahasının Koordinatlı Haritası
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü veya Orman İşletme Müdürlüğü
3 Mesire yerleri proje tadilatı 1.Dilekçe 15 Gün
2.Mesire alanının uygulama projesi
Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü
4 Mesire yerleri ağaç röleve planı kontrolü 1.Dilekçe 15 Gün
2.Mesire alanının ağaç Röleve planı
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
5 Özel Orman ve Özel Ağaçlandırma Sahaları Amenajman Planı kontrolü 1.Dilekçe 15 Gün
2.Sahanın Amenajman Planı
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü
6 Orman Amenajman Planı çıktı talebi(A3-A4) 1.Faydalanma Talep Dilekçesi 1 Gün
2.Faydalanma Fişi
3.Faydalanma Ödeme Makbuzu
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü
7 Köy Ormanı Kurulması 1.Köy Muhtarınca verilecek başvuru dilekçesi 30 Gün
2.Köy ormanı kurulacak yer Köy tüzel kişiliğine ait ise mülkiyet belgesi, değil ise maliye hazinesi adına kayıtlı yerlerden olması
3.Bakım ve Korumanın Köy Tüzel Kişiliğince yapılacağına dair protokol imzalanması
Müracaat:Orman İşletme Müdürlüğü
8 Felaketzede ihtiyacı 1.Dilekçe 60 Gün
2.Olayı belgeleyen tutanak
Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü
9 Enkaz nakli 1.Dilekçe 30 Gün
2.Tapu
3.İlmuhaber(Köyde ilişiği kalmadığına dair)
4.Taahütname(Bir daha zati ihtiyaç almayacağına dair)
Müracaat:Orman İşletme Müdürlüğü
10 Teminat Mektubu süre uzatımı 1.Dilekçe 5 Gün
Müracaat:Orman İşletme Müdürlüğü
11 Cites Raporu(İthalat) 1.Dilekçe  
2.Gümrük Beyannamesi
3.Fatura
4.Gümrük Müşavirliği Noter Vekaleti
Bu hizmete ilişkin bir hizmet henüz yapılamamıştır.
12 İhracat Ekspertiz Raporu 1.Dilekçe  
2.Fatura
3.Örnek Ürün(Dipçik-kabza v.b)
Bu hizmete ilişkin bir hizmet henüz yapılamamıştır.
13 ÇED İnceleme ve Değerlendirme Raporu veya Görüşü 1.Müracaat dilekçesi-yazısı 30 Gün
2.ÇED inceleme değerlendirme raporları için 1/25000 koordinatlı harita
3.Görüş sorulan sahaya ait 6 derecelik koordinatla ve alan cetveli(ayrıca CD ortamında)
4.Varsa ruhsat ve sertifika, lisans vb.
Belgeler iki takım bilgi dosyası halinde verilecektir.
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü
14 Ögrenci Stajları 1.Dilekçe 15 Gün
2.Staj Defteri
3.Okuduğu okuldan alınan staj izin belgesi
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü
15 İletişim Panosu İzni 1.Dilekçe(İl,ilçe,köy,mevki,yüzölçümü,tarih,adres,telefon,vergi dairesi-no.su,imzalayanın yetki ve açık kimliğini içeren)(tüzel kişilikle imza sirküsü,yetki belgesi vevekaletname ekli) 30 Gün
2.Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli1/25000 ölçeklimemleket haritası
3.1/25000 ölçekli renkli meşcere haritası(talep sahası işlenmiş,özel bilgileri içeren, Serbest Orman Mühendisi tarafından hazırlanmış ve Odasınca onaylanmış olacaktır.)
4.1/5000 veya 1/10000 ölçekli koordinatlı Orman Kadastro haritası(talep sahası işlenmiş,özel bilgileri içeren Serbest Orman Mühendisi tarafından hazırlanmış ve Odasınca onaylanmış olacaktır.)
5.Yapılması planlanan tesisi gösteren 1/100 ölçekli vaziyet planı
6.Memleket nirengisine bağlı koordinat özet çizelgesi(6 derecelik memleket koordinatları)
7.Pano türünü,ebatlarını ve üzerinde yazılması planlanan ibareleri gösterecek şekilde hazırlanacak plan,kesit ve görünüşü
8.Yol kenarlarında Karayolları veya İl Özel İdaresinden, Belediye mücavir alan sınırları içinde Belediyeden yapılması planlanan panonun uygun görüldüğüne ilişkin yazı
9.Diğer Kanunlar uyarınca alınması gereken görüş,belge ve muvafakat yazısı(Sit, Askeri yasak bölge vb.)
10.Orman Mühendisleri Odasınca belirlenmiş İşlem dosyasına konulması gereken belgeler ve harita kopya bedel makbuzu
11.İnceleme giderlerine karşılık İşletmesince belirlenecek miktarda nakit avans alıntısı
Belgeler(dilekçe hariç) üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü
16 7269/1051 Sayılı Afetler Gereği Yapılan Tahsisler 1.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve İl İskan Müdürlüklerince yazılan talep yazılan 1 Ay
2.İsim Listesi ve metraj cetveli
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü veya Orman İşletme Müdürlüğü
17 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim kanunu gereği ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu gereği yapılan tahsislerle ilgili işlemler 1.MEB Yapı işleri Genel Müdürlüğünce yazılan talep yazısı ve ekinde illerde yapılacak ilköğretim Okullarının isim listesi 15 Gün
2.Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce yazılan talep yazıları ve metraj
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü veya Orman İşletme Müdürlüğü
18 Odun Dışı Ürün Toplanması 1.Talep dilekçesi 15 Gün
2.Talep sahasının yerini ve mevkiini gösterir haritayı veya kroki
Müracaat:Orman İşletme Müdürlüğü
19 Orman Durumu İncelenmesi 1.Müracaat dilekçesi-yazısı 15 Gün
2.Müracaata konu taşınmazın varsa ada,parsel numarası,6 derecelik köşe koordinatları-ada/parsel yoksa koordinatlı vaziyet planı
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü
20 Tapulu Kesim İş ve İşlemleri 1.Dilekçe 20 Gün
2.Onaylı Tapu Kaydı veya 31.12.1981 öncesi kayıtlarına göre zilliyet belgesi
3.Tapu Çapı varsa Onaylı Koordinatları
4.Müracaatta bulunana ait TC kimlik numarası
5.Vekaleten yapılacak kesimlerde noterden vekaletname
6.Zilliyetlikle sahipli arazilere ait Kadastral Koordinatlı Haritası
7.Mezarlık izinlerinde;(Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma Kurulu oluru, Müftülük ve sağlık kurumu belgesi,onaylı köy İhtiyar Heyeti Kararı)
8.Tapu sahibinin ölümü halinde mirasçıların alacağı veraset ilanı
Müraacat:Orman İşletme Müdürlüğü
21 Fabrika ve Hızar-Şerit İzinleri 1.Dilekçe 20 Gün
2.Fizibilite raporu
3.Mülkiyet Belgesi veya kira kontratı
4.1/100 Ölçekli Yerleşim Planı
5.Fabrikalarda ÇED olumlu ya da ÇED'den muaf belgesi
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat:Orman İşletme Müdürlüğü
22 Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolü ve Özel İmar-İhya İzinleri 1.Dilekçe 30 Gün
2.İzin sahasının gösterildiği 1/25000 ölçekli renkli memleket haritası
3.İzin sahasının gösterildiği 1/25000 ölçekli renkli meşcere haritası(Serbest Orman Mühendisi tarafından hazırlanmış ve Odasınca onaylanmoş olacaktır.)
4.Koordinatlı kroki
5.Varsa renkli kadastro haritası(Serbest Orman Mühendisi tarafından hazırlanmış ve Odasınca onaylanmış olacaktır.)
6.Uygun ölçekli vaziyet planı(köşe noktaları ve cephelerin yazılı olduğu alanın çizgisel heritası)
7.Koordinat Özet Çizelgesi( 3 ve 6 derecelik koordinatları saat yönünde numaralandırılmış not defteri oluşturulmuş)
8.Talep edilen sahaya ait sayısal proje NÇZ ortamında CD halinde
9.Özel kanunlara tabi yerlerden olumlu görüş alınması
10.MİGEM'den maden sahası arama ve işletme içerisinde bulunmadığına dair belge
Belgeler beş takım olarak hazırlanacaktır.
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü veya Orman İşletme Müdürlüğü
23 Açık Arttırmalı Orman Emvali Satışı 1.Tebligat adresi 15 Gün
2.Ticaret ve sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge
3.Tüzel kişiliklerin Ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge
4.Faal olduğuna dair belge
5.İlgili işletme veznesine %3 geçici teminatın yatırıldığına dair belge
Müracaat:Orman İşletme Müdürlüğü
24 Açık Arttırmalı Dikili Satış 1.Tebligat adresi 15 Gün
2.Ticaret ve sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge
3.Tüzel kişiliklerin Ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge
4.Faal olduğuna dair belge
5.İlgili işletme veznesine %3 geçici teminatın yatırıldığına dair belge
Müracaat:Orman İşletme Müdürlüğü
25 Tahsisli Dikili Satış 1.Dilekçe 15 Gün
Müracaat:Orman İşletme Müdürlüğü
26 Zati İhtiyaç(Yakacak-Yapacak Odun) 1.Dilekçe 7 Gün
Müracaat:Orman İşletme Şefliği
27 Define Arama İzni Verilmesi 1.Dilekçe 20 Gün
2.Define Arama Ruhsatı
3.Ruhsat sahasını gösterir 1/25000 ölçekli harita
4.Define aranacak sahayı gösterir memleket nirengisine bağlı koordinat değerleri belli 1/100 ölçekli harita
5.Renkledirilmiş Meşcere Haritası(Orman Mühendisleri Odasınca onaylı)
6.Varsa orman kadastro haritası(Orman Mühendisleri Odasınca onaylı)
7.Talep edilen sahaya ait sayısal proje(CD ortamında)
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü
28 Ocak İzni Verilmesi 1.Müracaat yazısı 20 Gün
2.Açılacak ocak yerini gösterir 1/25000 ölçekli renkli, lejantlı ve imzalı memleket haritası
3.1/200 Ölçekli Vaziyet planı
4.Renklendirilmiş 1/25000 ölçekli Meşcere Haritası(Orman Mühendisleri Odasınca onaylı)
5.Varsa orman kadastro haritası(Serbest Orman mühendisince hazırlanmış ve Orman Mühendisleri odasınca onaylı)
6.Mülkiyet belgesi veya kiralanan mülklerde kira sözleşmesi
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat:Orman İşletme Müdürlüğü
29 Kamu yararı ve zaruret halinde Ormanlık sahalarından Devlet dairelerine izin verilmesi 1.Müracaat yazısı 20 Gün
2.1/25000 ölçekli memleket haritası üzerindeki yerini gösterir harita
3.1/25000 ölçekli meşcere haritası üzerindeki yerini gösterir harita
4.1/5000 veya 1/10000 ölçekli koordinatlı Orman Kadastro haritası
5.Su izinlerinde su tahsis belgesi, su kira sözleşmesi, yer altı suyu arama izni veya sondaj izni
6.ÇED belgesi:(ÇED'den muaf yazısı yada ÇED olumlu belgesi, ÇED gerekli değildir belgesi)
7.Bina tesis izinlerinde  Koordinatlı yerleşim-vaziyet planı, vaziyet planı işlenmiş ağaç Röleve planı
8.Temsilen müracaatlarda yetki belgesi
9.Özel kanunlara tabi yerlerde ilgili kurumdan alınmış uygun görüş yazısı
10.İzin alanının 1/1000 ölçekli haritası
11.İlgili kurumca onaylı uygulama imar planı(imara tabi tesislerde)
12.Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığını gösterir poligon kanavası
13.Koordinat hesap cetveli
14.Koordinat özet çizelgesi
15.Alan hesap cetveli(6 derecelik koordinatlar saat yönünde not defteri oluşturulacak ve CD olarak eklenecektir)
16.Haritalar, vaziyet planı ve prıjeler(NCZ ortamında sayısal CD ile birlikte)
17.Kamu yararı ile devlet ormanı üzerinde yapılmasındaki zorunluluğa dair teknik idari ve yasal belgeler ve açılama raporu
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü
30 Kamu yararı ve zaruret halinde Ormanlık sahalarından Kamu Kurumlarına, Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerine izin verilmesi Yukarıda sıralanan belgelerle birlikte; 20 Gün
1.Yapılacak tesis veya binanın onaylı projesi(kesin izin)
2.Onaylı metraj ve keşif evrakları(kesin izin)
3.Belediye Başkanlıkları talebinde Meclis ya da encümen kararı
4.Köy Tüzel Kişiliklerinde onaylı köy tüzel kişiliği ihtiyar heyeti kararı
5.Birlik ve Kooparetiflerde yönetim kurulu kararı
6.Mezarlık izinlerinde Müftülük-sağlık müdürlüğü uygunluk yazıları, Mal Müdürlüğünden amaca uygun yeterli hazine arazisi bulunmadığı yazısı,mevcut mezarlığın yetersiz kaldığına dair tespit
7.Temsilen müracaatlarda noter onaylı yetki belgesi, vekaletname ve imza sirküleri
8.Keşif ve Metrajlarda Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğü onayı
9.Kullanılan Orman Kadastro ve Amenajman haritaları  edinim bedeli ödeme belgesi
10.1/1000 ölçekli uygulama imar planı(imar planına tabi tesislerde)
11.Şahıslara ait su,ENH,yol v.s izinlerde sahiplilik belgesi, tapu kaydı ,tapu çapı v.s belgeler
12.Haritalar, vaziyet planı ve projeler(NCZ aotamında sayısal CD ile birlikte)
13.Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin taleplerinde orman kadastro haritası ve meşcere haritaları Serbest Orman Mühendisi tarafından hazırlanmış ve odasınca onaylanmış olacak
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü
31 Balık Üretim Tesis İzni Verilmesi(Ön İzin) 1.Talep dilekçesi 20 Gün
2.Talep sahasını gösterir 1/25000 ölçekli koordinat değerleri belli harita
3.1/200 Ölçekli Vaziyet planı
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü
32 Balık Üretim Tesis İzni Verilmesi(Kesin İzin) 1.Dilekçe 20 Gün
2.Fizibilite raporu
3.Talep sahasını gösterir 1/25000 ölçekli koordinat değerleri belli harita
4.Yapılacak tesisleri gösteren 1/200 ölçekli vaziyet planı
5.Varsa orman kadastro haritası(Orman Mühendisleri odasınca onaylı)
6.Talep sahasının işlendiği renklendirilmiş meşcere haritası(Orman Mühendisleri Odasınca onaylı)
7.Tesislere ait Avam Proje
8.Su Tahsis belgesi
9.Metraj Cetveli
10.Keşif Özetleri
11.Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve hesap cetvelleri
12.Ağaç röleve planı(Orman Mühendisleri Odasınca onaylı)
13.Talep edilen sahaya ait sayısal projeler, haritalar vaziyet planı(NCZ sayısal CD ortamında)
14.Belediye başkanlıkları talebinde meclis yada encümen kararı, köy tüzel kişiliklerinde kaymakamlıkça onaylıköy tüzel kişiliği ihtiyar heyeti kararı Birlik ve Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı
15.Kamu yararı ile devlet ormanı üzerinde yapılmasındaki zorunluluğa dair müracaatçı tarafından hazırlanacak teknik, idari,yasal belgeler ve açılama raporu
16.ÇED'e bağlı izinlerde ÇED'den muaf yada olumlu ÇED belgesi
17.Özel kanunlara ait yerlerde muvafakat belgesi
18.Özel mülkiyet üzerinde yapılacak tesisler için  onaylı tabu kaydı ve tapu çapı, sahiplilik-kiralama belgesi
19.Kullanılacak orman kadastro ve meşçere haritaları için edinim bedeli
20.Temsili müracaatlarda noter onaylı yetki belgesi, vekaletname ve imza sirküleri
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü
33 Balık Üretim Tesislerinin Devir Edilmesi 1.Tesisleri devir alanın adına alınmış su tahsis belgesi 20 Gün
2.Noterden resen düzenlenmiş taahütname
3.Teminatın yatırıldığına dair makbuz
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü
34 Maden,petrol arama ve işletme izin işlemleri 1.Dilekçe 20 Gün(Arama ruhsatlı sahalarda)                                        30 Gün(İşletme ruhsatlı sahalarda)
2.Maden Arama veya İşletme Ruhsatı
3.Hammadde üretim izin belgesi
4.Petrol arama ruhsatı(2'si noter onaylı toplam 4 adet)
5.1/25000 ölçekli koordinatlı ve renkli memleket haritası
6.1/5000 veya 1/10000 ölçekli koordinatlı orman kadastro haritası(Serbest orman mühendisince hazırlanmış ve odasınca onaylanmış halde)
7.1/25000 ölçekli renkli meşçere haritası(Serbest orman mühendisince hazırlanmış ve odasınca onaylanmış halde)
8.1/25000 ölçekli hassas yerlere mesafeyi gösterir harita
9.Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve hesap cetvelleri
10.1/1000 ölçekli,koordinatlı, talep edilen izinlerin amaçlarının belirtildiği, ulaşım yollarının gösterildiği detaylı harita
11.İbraz edilen harita üzerinde ölçegine uygun saat yönünde koordinat listesi(6 derecelik saat yönünde)
12.Alanlar cetveli
13.Ölçüde kullanılan Nirengi ve Poligon,Ölçü Kanavası ve Alan hesap cetveli
14.Varsa koordinatlı ÇED belgesinin 1/1000 ölçekli haritada gösterilmesi ve belgenin eklenmesi
15.Haritalarda varsa eski izin sahalarının ve baglantı yollarının gösterilmesi
16.İbraz edilen haritalar üzerinde ruhsat sınırları ve varsa maden işletme izin sınırlarının gösterilmesi
17.Tel kesme yöntemi ile yapılacak mermer üretimi ve galeri usulü faaliyetler dışındaki taleplerde Rehabilitasyon projesi
18.TEDAŞ onaylı ENH Projesi
19.Tesisler ile şantiye tesisleri için avam projesi ve görünüşleri
20.ÇED belgesi:ÇED'den muaf yazısı,ÇED olumlu belgesi
21.Alınmış ise MİGEM maden işletme izni(2'si noter onaylı toplam 4 adet)
22.Haritalar,vaziyet planı ve projeler(NCZ ortamında sayısal CD ile birlikte)
Belgeler 4 takım olarak hazırlanacak
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü
35 Tahsisli Orman Emval Satışı(Yakacak-Yapacak) 1.Talep yazısı 15 Gün
Müracaat:Orman Bölge Müdürlüğü veya Orman İşletme Müdürlüğü
36 Proje Sahalarında Ağaç Kesimi Talebi 1.Dilekçe 15 Gün
2.İşletmesince hazırlanacak kesim raporu
Müracaat:Orman İşletme Müdürlüğü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
                         
İlk Müracaat yeri      : Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü   İkinci Müraacat Yeri: Orman Genel Müdürlüğü
İsim                                : Hüseyin DİNÇER   İsim                                : Hüseyin ÜZMEZ
Unvan                           : Bölge Müdürü   Unvan                           : Genel Müdür
Adres                            : Saraçlar mah.Halime Çavuş Cad. No:7   Adres                            : Yüzüncüyıl İşçi blokları mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/B Çankaya Merkez/Ankara
                         
Telefon                        : 0366 214 60 26   Telefon                        : 0312 296 40 00
Fax                                 : 0366 214 10 85   Fax                                 : -
E-Posta                         : -   E-Posta                         : -
                         
                         
İlk Müracaat yeri      : İlgili Orman İşletme Müdürlüğü   İlk Müracaat yeri      : Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü
İsim                                : Ünsal URAL   İsim                                : Hüseyin DİNÇER
Unvan                           : İşletme Müdürü   Unvan                           : Bölge Müdürü
Adres                            : Müderris Mah.Atatürk Cad. No:93   Adres                            : Saraçlar mah.Halime Çavuş Cad. No:7
                         
Telefon                        : 0366 751 20 40   Telefon                        : 0366 214 60 26
Fax                                 : -   Fax                                 : 0366 214 10 85
E-Posta                         : -   E-Posta                         : -
                         
                         
İlk Müracaat yeri      : İlgili Orman İşletme Şefliği   İlk Müracaat yeri      : İlgili Orman İşletme Müdürlüğü
İsim                                : Serkan ÇALIŞKAN   İsim                                : Ünsal URAL
Unvan                           : İşletme Şefi   Unvan                           : İşletme Müdürü
Adres                            : Merkez Mah. Orman Cad. No:4   Adres                            : Müderris Mah.Atatürk Cad. No:93
                         
Telefon                        : 0366 737 10 14   Telefon                        : 0366 751 20 40
Fax                                 : -   Fax                                 : -
E-Posta                         : -   E-Posta                         : -
 
 
 
T.C AĞLI KAYMAKAMLIĞI RESMİ WEB SİTESİDİR