İLÇE DERNEKLER BÜRO ŞEFLİĞİ'NİN GÖREVLERİ:
 
1)  Derneklerle ilgili (Lokal ve Denetim) işlerinin yapılması,
 
2) Mevzuatta verilen diğer görevler ile Kaymakamlık tarafından hizmete ilişkin verilen emir ve görevleri yerine getirmek.
 
İLÇEMİZDE KURULU DERNEKLER: 
 
İlçemizde kurulu faaliyet gösteren 4 Adet Dernek Bulunmaktadır. 
 
1. Ağlı İlim ve Kültüre Hizmet Derneği.
2. Ağlı Gençlerbirliği Spor Klübü Derneği.
3. Ağlı Avcılar ve Atıcılar Derneği.
4. Ağlı Merkez Camii Koruma Derneği.
 
DERNEK KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER :
  1-
En az (7) gerçek kişinin bir araya gelmesiyle kurulur.
  2- Kurucu üyelere ah İkametgah, Nüfus Cüzdan Sureti ve Sabıka Kaydı
  3- Kira Kontratı
  4- Kuruluş Bildirimi (4 adet)
  5- Kurucuların Şahsi Beyannameleri
  6- Dernek Tüzüğü (5 adet)
  7- 250.000 TL'lik Damga Pulu (5 adet)
  8- Tam Kapak Dosya (2 adet)
  9- Yarım Kapak Dosya (2 adet)
10- Klasör (2 adet)


DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPMADAN ÖNCE İSTENEN BELGELER:
1- Valilikten havaleli dilekçe,
2- Yönetim Kurulu Kararı,
3- Dernek üye listesi (2 adet)
4- Gazete ilanı


DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPTIKTAN SONRA İSTENEN BELGELER:
1-
Genel Kurul Sonuç bildirimi ( 3 adet)
2- Kongre tutanağı ( 1 adet)
3- Faaliyet raporu ( 1 adet)


DERNEK DENETİMİNDE İSTENİLEN BELGELER :
1- Derneğe ait defterler,
2- Üye kayıt defteri,
3- Karar Defteri,
4- Gelen-Giden evrak kayıt defteri,
5- Gelir-Gider defteri,
6- Bütçe Kesin hesap defteri,
7- Demirbaş kayıt defteri,
8- Alındı belgesi kayıt defteri,
9- Yetki belgesi, gelir makbuzları, gider makbuzları, (Faturalar) derneğin banka cüzdanları.
10- Lokal izini varsa lokal izin tarihi.
11 - Taşınmaz malı varsa taşınmaz malın tapusu.
12- Kur 'an kursu varsa müftülük izin belgesi.
13- Öğrenci yurdu ise Milli Eğitim Müdürlüğün 'den izin belgesi tarih ve sayısı.
14- Tahsis edilen tesis varsa tahsis izin belgesi.
2911 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN :
1. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre, medeni hakların kullanma ehliyetine sahip 21 yaşını doldurmuş en az yedi kişilik düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul kendi aralarından bir başkan seçer. Kurulun üyeleri arasındaki görev bölümü başkan tarafından tespit edilir ve bildirimde belirtilir.

2. Toplantı yapılabilmesi için, toplantının yapılmasından 72 saat önce ve çalışma saatleri içinde, düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin tamamının imzalayacağı bir bildirimin mahallin en büyük mülki amirliğine verilmesi zorunludur.

3. Bu bildirimde toplantının amacı, yapılacağı yer, başlayış ve bitiş saatleri ile düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin ;

a) Açık kimlikleri,
b) Meslekleri,
c) İkametgahları,
d) Çalıştıkları iş yerlerinin adreslerinin belirmesi,
e) Nüfus cüzdan örneği,
f) Adli sicil kaydı,
g) Toplantı yerinde en az altı aydan bu yana sürekli ikamet ettiğine dair ikametgah belgesi,
h) Medeni haklarını kullanmaya ehil olduklarına dair şahsi beyan belgesi,
(Yabancı uyruklular için İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izin belgesinin eklenmesi şarttır.)
4. Valilik ve Kaymakamlıkça, her toplantı ve gösteri yürüyüşü başlamasından en az 48 saat önce mülki amirliği sınıfına dahil bir hükümet komiseri görevlendirilir.
TİYATRO,KONSER DÜZENLEYECEKLERDEN İSTENEN GEREKLİ BELGELER
2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek Madde-1 gereği, mahallin en büyük Mülki Amirine en az 48 saat önceden müracaat sureti ile oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri düzenleyebilir. Dilekçe ile yapılacak müracaatta oyun, temsil veya gösteriye katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikametgah ve tabiiyetleri belirtilir. Ayrıca, salon sözleşmesi de istenilir.
 
 
T.C AĞLI KAYMAKAMLIĞI RESMİ WEB SİTESİDİR